Dňa 8.7.2020 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický interný audit certifikácie lesov. Výsledkom tohto auditu je konštatovanie, že v súvislosti s hospodárením v lesoch neboli zistené žiadne nedostatky a lesy v užívaní našej spoločnosti sú naďalej obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom v súlade s kritériami definovanými Slovenským systémom certifikácie lesov, ktorý bol uznaný Radou PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) dňa 14.01.2016.