LESNÍCTVO

Kladieme dôraz na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch využívaním postupov prírode blízkeho obhospodarovania lesa.
Na základe schváleného Programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2019 – 2028 pre Lesný hospodársky celok Trstín obhospodarujeme lesné pozemky v pohorí Malých Karpát, priamo pod ich najvyšším vrchom Záruby (768 m n. m.), na výmere 1479,41 ha.
Dôraz kladieme na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch využívaním postupov prírode blízkeho obhospodarovania lesa, za účelom zabezpečenia diferencovanej hrúbkovej, výškovej a vekovej štruktúry, kvality, stability a diverzity lesných porastov. Spôsob nášho hospodárenia bol posúdený nezávislým certifikačným orgánom výsledkom čoho bolo, že sme sa stali držiteľom PEFC certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Charakteristické sú prevažne listnaté lesy s dominanciou buka (Fagus sylvatica), miestami sú vyvinuté suťové lesy tvorené jaseňom (Fraxinus excelsior) a javorom (Acer pseudoplatanus), z ihličnatých drevín má najväčšie zastúpenie borovica čierna (Pinus nigra).

LESNÍCTVO