cenník

VÝKUPU ZVERI V KOŽI V POĽOVNEJ SEZÓNE 2023/2024

 

Druh Cena/kg
Jelenica, jelienča 2,10 €
Jeleň ulovený v čase od 15.9 do 15.10 1,40 €
Jeleň ulovený v čase do 14.9 a po 16.10 2,10 €

 

Druh Cena/kg
Danielia zver 1,80 €

 

Druh Cena/kg
Muflonia zver 1,30 €

 

 

Druh Cena/kg
Diviačia zver do 80 kg 1,50 €
Diviačia zver 80 kg a viac 1,50 €

 

Druh Cena/kg
Srnčia zver do 10 kg 3,30 €
Srnčia zver 10 kg a viac 3,80 €

 

Uvedené ceny sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty.
Cenník je platný od 20.07.2023.
Spoločnost Elesko Forest s.r.o. si vyhradzje právo na úpravu cien v súvislosti so zmenami na trhu.

PODMIENKY VÝKUPU ZVERI V KOŽI

 1. Zverina sa dodáva bez hlavy a ratíc, s výnimkou diviačej zveri, ktorá sa dodáva s hlavou.
 2. Dodaná zverina musí byť riadne ošetrená a musí vyhovovať platným hygienickým a veterinárnym podmienkam.
 3. Dodaná zverina nesmie byť zmrazená. Teplota skladovania zveriny v koži musí byť v zmysle veterinárnych opatrení od +5 do 0 stupňov C.
 4. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu, najneskôr s prvou dodávkou diviačej zveriny potvrdenie príslušnej ŠVPS SR, že si plní stanovený monitoring KMO. U diviačej zveri, okrem diviačat, bude zabezpečené „odvetranie“ lopatiek a preseknutie krčnej chrbtice.
 5. Dodanie zveri bude zo strany predávajúceho zabezpečené spolu so Značkou na označovanie ulovenej zveri, Lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri a Prehlásením o voľne žijúcej zveri.
 6. V prípade nedodržania uvádzaných podmienok kupujúci nie je povinný prevziať takto dodanú zverinu a v prípade, že sa závadnosť zveriny zistí až po jej prevzatí, kupujúci vyzve predávajúceho k prevzatiu si závadnej zveriny s tým, že ak na výzvu kupujúceho (telefonickú, e-mailovú, písomnú a pod.) sa predávajúci nedostaví do 24 hodín, resp. zverinu si v tejto lehote nevyzdvihne na vlastné náklady, kupujúci je oprávnený na náklady predávajúceho naložiť so zverinou podľa vlastného uváženia (napr. odovzdať kafilérii). Za závadnú, kupujúci považuje aj zverinu, u ktorej sa zistia iné vady, ako je napr. zaparenie,
  staré rany a pozitívne výsledky veterinárnych vyšetrení na Trichinelózu, KMO pri obhliadke štátnym veterinárnym lekárom pred rozrábkou v rozrábkarni kupujúceho.
 7. Pred určením hmotnosti dodanej zveriny, za ktorú kupujúci uhradí cenu v zmysle platného Cenníka výkupu zveri v koži, kupujúci uplatní zrážky na hmotnosti zveriny nasledovne:
% zrážky Umiestnenie zásahu
bez zrážky rana na krk
rana na komoru s malým porušením bez zlomenia lopatky
zrážka 3 % znečistenie (mechanické)
chýbajúca chvostová časť
zrážka 4 % rana na lopatku jednostranný priestrel
zrážka 5 % rana na mäkko
rana na krk diviak
zrážka 6 % rana na stehno bez porušenia kosti
rana na komoru s prerazením a so silným porušením lopatky
zrážka 11 % rana na lopatku s obojstranným priestrelom
rana na chrbát a zlomenie chrbtice
rana na stehno s porušením kosti
chýbajúca sviečkovica
zrážka 15 % obojstranný priestrel stehien
 • pri obojstrannom priestrele stehien u srnčej zveri sa uplatní 20 % zrážka
 • pri výkupe diviačej zveri s hlavou sa uplatňuje zrážka 10 % z hmotnosti kusa
 • v prípade viacerých zásahov pri jednom kuse sa % zrážok spočítava.
 1. Kupujúci uhradí finančnú čiastku za dodanú zverinu na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry predávajúcim. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia.

V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom telefónu alebo e-mailovej adresy, radi odpovieme na všetky vaše otázky, alebo vám pripravíme a pošleme cenovú ponuku.